JETFIX KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Esentepe Mah. Salih Tozan Sok. No: 16 Karamancılar İş Merkezi D Blok Şişli 34394 İstanbul adresinde mukim 0859049187200014 MERSİS numaralı TTNET A.Ş. (kısaca “TTNET” olarak anılacaktır) ile Jetfix Uygulaması’na üye olmak için işbu Sözleşmede yer alan şartları ve hükümleri kabul eden “Kullanıcı” arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

2.Tanımlar
İşbu sözleşmede büyük harfle başlayan kelimeler aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

İlgili Mevzuat: İşbu Sözleşme çerçevesinde ya da işbu Sözleşme kapsamındaki hizmet ve/veya servislere ilişkin yürürlükte bulunan ilgili tüm yasa, yönetmelik, ikincil mevzuat ve/veya her türlü idari ve yasal düzenlemeyi,
Jetfix Uygulaması: İnternet erişimi bulunan akıllı mobil cihazlara yüklenerek ve Kullanıcı’nın, uygulama üzerinden talep edilen bilgileri iletmesi ile kullanılan, Üye İşyerleri müşteri hizmetlerine ulaşmayı ve/veya Üye İşyeri Servisleri’nden yararlanmayı sağlayan, Üye İşyerleri tarafından sunulan indirimler, kampanyalar, hediyeler, çekilişler, duyurular, puan kazanımı ve Üye İşyerleri’nin mağaza, bayi, şube vb fiziksel alanlarında satılan ürünlerle ilgili içeriklerden haberdar edilmesini sağlayabilen bir mobil uygulama servisidir.
Kullanıcı: TTNET ile işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni akdederek Jetfix Uygulaması’na üye olan kişiyi,
Üye İşyerleri: Hizmet ve/veya servis sunumuna yönelik Jetfix Uygulaması’na dâhil olmuş şirketleri,
Üye İşyeri Sitesi: Üye İşyerleri’nin hizmet sunumuna ilişkin süreçlerini gerçekleştirdiği Üye İşyerleri’ne ait internet sitesini, mobil uygulamasını veya herhangi bir platformu,
Üye İşyeri Servisleri: Jetfix Uygulaması içinde sunulan hizmet/servisleri,
Mücbir Sebep: Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, Jetfix Uygulaması’na ve bağlantılı olduğu sistem ve/veya altyapıya ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla TTNET’in kontrolü haricinde ve TTNET’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olayları,
ifade eder. İşbu Sözleşme’de yer almayan tanımlar ve kısaltmalar İlgili Mevzuat’ta belirtilen anlamları taşıyacaktır.

3.Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcı’nın TTNET tarafından geliştirilen Jetfix Uygulaması’ndan faydalanmasına ilişkin şartların ve bu kapsamda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
Kullanıcı, Jetfix Uygulaması’na üye olarak, tek bir uygulama aracılığıyla Üye İşyerleri’nin hizmetlerine erişme, bu hizmetlerden yararlanma, müşteri hizmetlerinden faydalanabilme (bilgi edinme, şikayet, öneri ve memnuniyet vb.) ve uygulama içerisinde yer alabilecek diğer hizmetlere ulaşma imkânına sahip olur.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
4.1. TTNET, Kullanıcı’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne onay vermesi ile işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen hüküm ve şartlar dâhilinde Kullanıcı’yı Jetfix Uygulaması’ndan faydalandıracağını kabul ve beyan eder. TTNET, Jetfix Uygulaması yoluyla sağlanan her türlü hizmetin, bilgi veya sistem içeriğinin doğruluğu, kalitesi, güvenliği ve hukuka uygunluğu hususunda açık veya zımni bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
4.2. Kullanıcı, Jetfix Uygulaması’na üye olurken temin ettiği kişisel ve sair bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu, söz konusu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde derhal gerekli güncellemeleri yapacağını, TTNET’in, Üye İşyerleri’nin ve/veya üçüncü kişilerin söz konusu bilgilerin gerçeğe ve hukuka aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Kullanıcı, Jetfix Uygulaması’nı kullanırken İlgili Mevzuat’a, işbu Sözleşme hükümleri ve/veya TTNET tarafından yapılacak her türlü duyuru, açıklama ve bilgilendirmelere, kamu düzenine ve ahlak kurallarına riayet edeceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına, mülkiyet haklarına ve hukuka aykırılık teşkil edecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınacağını, gerçekleştireceği işlemlerde herhangi bir hileli davranış ve benzeri harekette bulunmayacağını, aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden münhasıran sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.
4.4. Kullanıcı, Jetfix Uygulaması üzerinde Üye İşyerleri ve/veya TTNET ile yapacağı yazışmalar dâhil olmak üzere gerçekleştirdiği her işlemin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluğunun münhasıran kendisine ait olduğunu, TTNET’in söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, bu kapsamda gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde kapsamında Kullanıcı’nın ihmal ve/veya kusurlarından dolayı TTNET’in, Üye İşyerleri’nin ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan Kullanıcı sorumludur.
4.5. Kullanıcı, TTNET’in Jetfix Uygulaması ya da Kullanıcı’ya ait e-posta adresi veya TTNET’in belirleyeceği sair iletişim kanalları üzerinden yayımlayacağı tüm duyuru ve bildirimlere uygun hareket etmekle yükümlü olduğunu, Jetfix Uygulaması’nın kullanılmasına ve uygulanmasına yönelik TTNET tarafından yapılacak her türlü bildirimi kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bildirimlere aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve diğer her türlü sorumluluk Kullanıcı ’ya aittir.
4.6. Kullanıcı, Jetfix Uygulaması üzerinden yönlendirilen Üye İşyeri Sitesi’nde ve/veya diğer web sitelerinde yer alan ve/veya Üye İşyeri Servisleri’ndeki hiçbir işlem, veri, bilgi, içerik ve görsel üzerinde ve/veya Üye İşyerleri tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında TTNET’in herhangi bir kontrolü ve bilgisi olmadığını, bu bilgi, işlem ve mal ve hizmet satışlarının gerçekliği, orijinalliği, doğruluğu, güvenliği ve hukuka uygunluğu konusunda TTNET’in herhangi bir taahhüdü, garantisi ve sorumluluğu olmadığını, bu kapsamda Üye İşyerleri ile gerçekleştirilecek her türlü işlem ve Üye İşyerleri’ne ait tüm içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı TTNET’in sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4.7. Kullanıcı, Jetfix Uygulaması’na erişim ve Jetfix Uygulaması’nın kullanımı için gerekli her türlü cihaz veya ekipmanın çalışmasından, cihaz ve ekipmanların uygulama için elverişli ve yeterli olmasından ve ekipmanların bakımından ve güncellenmesinden münhasıran sorumludur. Jetfix Uygulaması kapsamında TTNET veya Üye İşyerleri tarafından Kullanıcı’ya bildirim yapılabilmesi için Uygulama’nın yüklü olduğu cihazın, internet erişimine açık ve internete bağlı olması, Kullanıcı’nın Jetfix Uygulaması’nın ya da cihazın bildirim ayarlarını bildirim almaya açık tutması, Uygulamayı çalıştırması ve bildirimlerin geleceği cihazın kullanımda olması gerekmektedir. Bu şartları sağlamaması nedeniyle bildirimleri alamaması ve bunlara ilişkin tüm durumlardan Kullanıcı sorumludur.
4.8. TTNET, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlüklerine ve/veya İlgili Mevzuat’a aykırı davranması halinde dilediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alabilir, iptal edebilir ve/veya işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak hiçbir bildirime gerek kalmaksızın feshedebilir. Kullanıcı, üyeliğinin askıya alınması, iptal edilmesi ve/veya sözleşmenin feshi halinde TTNET’e karşı herhangi bir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından gayrikabili rücu feragat ettiğini kabul eder.
4.9. Kullanıcı, jetfix@turktelekom.com.tr e-posta adresine bildirim yapmak suretiyle her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın, üyeliği sona erdirebilir. Kullanıcı, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilir. Kullanıcının Jetfix Uygulaması’na üyeliğinin herhangi bir şekilde sona vermesi durumunda, üyeliği süresince kazanılan ödül puanlar ve Kullanıcı’ya kazandırılan haklar silinecek, geri alınacak ve kendiliğinden kesin olarak sona erecektir.
4.10. TTNET, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini İlgili Mevzuat’ın izin verdiği ölçüde sadece iş bu sözleşme kapsamında işleyebilir.
4.11. Kullanıcı, Jetfix Uygulaması dahilindeki tercihler/ayarlar menüsünden Uygulama üyeliği kapsamında kendisine iletilen tüm bildirimleri, ticari iletişimleri herhangi bir gerekçe göstermeden tüm Üye İşyerleri için durdurabileceği gibi seçeceği Üye İşyerleri bakımından kapatıp diğerleri ile ilgili ileti almaya devam edebilir. Kullanıcı, yine Uygulama üzerinden tercihlerini değiştirerek Üye İşyerleri ile ilgili ileti alabileceği gibi kendisine gönderilen kısa mesaj veya e-postaları, buralarda gösterilen yöntemlerle reddetme imkanına sahiptir. İlgili Mevzuat kapsamında yapılması mümkün yahut zorunlu olan iletişimler bu kapsamda değerlendirilemez ve gönderilmeye devam edilir.
4.12. TTNET, makul bir süre öncesinde Kullanıcı’yı bilgilendirmek şartıyla ya da haklı gördüğü sebeplerin varlığı halinde bildirime gerek olmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik, güncelleme, ekleme ve/veya çıkarma yapabilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Jetfix Uygulaması’na yüklendiği tarihte Kullanıcı bakımından hüküm ifade edecektir. Kullanıcı’nın Jetfix Uygulaması’na erişimi veya Jetfix Uygulaması’nı kullanmaya devam etmesi, değiştirilmiş, güncellenmiş, ekleme veya çıkarma yapılmış sözleşmenin Kullanıcı tarafından kesin olarak kabul edildiği anlamına gelir.
4.13. TTNET, makul bir süre öncesinde Kullanıcı’yı bilgilendirmek şartıyla ya da haklı sebeplerin varlığı halinde bildirime gerek olmaksızın Jetfix Uygulaması dahilinde sunulan hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsamını değiştirme, erişilebilen her türlü bilgiyi her zaman değiştirme, güncelleme, erişime kısmen ya da tamamen kapatabilme, silme ve/veya Jetfix Uygulaması kapsamında gerekli gördüğü her türlü fiili tedbiri alma hakkına sahiptir.
4.14. Kullanıcı, Jetfix Uygulaması ile kendisine sunulan hizmetlere erişim sağlarken ve söz konusu hizmetleri kullanırken gerçekleştirdiği her türlü işlemden dolayı hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu, yetkisiz erişim ve/veya kullanım halinin tespiti halinde TTNET’i derhal bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TTNET’in söz konusu işlemler nedeniyle hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.15. Kullanıcı, Jetfix Uygulaması’na erişimi veya Mobil Uygulaması’nı kullanımı veya İlgili Mevzuat’ın ve/veya işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlali nedeniyle TTNET’in ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve dolaylı zararları (dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.16. Kullanıcı, Jetfix Uygulaması’nın tamamı veya herhangi bir bölümü üzerinde bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanım gerçekleştirmeyeceğini, Jetfix Uygulaması’nın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, değiştiren, bozan ya da sistemlere müdahale edecek her türlü davranıştan kaçınacağını, Jetfix Uygulaması üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacağını, diğer kullanıcılarının verilerine veya sistem yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmayacağını ve yalnızca işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dahilinde Jetfix Uygulaması’nı kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’ye ve/veya İlgili Mevzuat’a aykırı kullanımın tespiti halinde; TTNET, Kullanıcı’yı yetkili makamlara bildirme dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve fiili tedbiri alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu tür kullanımlar nedeniyle oluşabilecek her türlü zarar ve taleplerden münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder.
4.17. Kullanıcı, Jetfix Uygulaması dâhilinde bulunan her türlü bilgiyi, içeriği ve dosyaları, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, paylaşmayacağını, işlemeyeceğini, Jetfix Uygulaması’nı ticari amaçlarla veya kullanım amacı dışında kullanmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.18 TTNET, (a) Jetfix uygulaması ile sunulan herhangi bir veri sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir fotoğraf, yazılım, teçhizat veya verideki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) Jetfix Uygulamasının Kullanıcı tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden; (c) her türlü virüs, yazılım arızaları ya da benzeri mekanizmalardan kaynaklanan hasarlarla birlikte, Jetfix Uygulaması’ndaki ve Jetfix Uygulaması kapsamındaki içerikteki, bilgideki, yazılımdaki ve Jetfix Uygulaması yoluyla sağlanan ya da indirilen hizmetlerdeki ya da uygulamaya girişteki yanlışlardan, hatalardan veya kusurlardan kaynaklanan iş kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, program ve bilgi kaybı dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın doğrudan, dolaylı, maddi, manevi zarardan ve yoksun kalınan kardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
4.19 TTNET, Jetfix Uygulaması ile sunduğu her türlü içerik ve servis üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, kullanım şartlarını değiştirme, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir ve bu durum Kullanıcı'ya herhangi bir tazminat hakkı doğurmayacaktır.
4.20 Jetfix Uygulaması kapsamında link verilen üçüncü taraflara ait internet sitelerinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, TTNET ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
4.21 Kullanıcı’nın Jetfix Uygulamasının sürüm güncelleştirmesini ve diğer fonksiyonel güncellemeleri zamanında ve/veya doğru biçimde yapmaması (güncellemenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan adımları tam olarak yerine getirmemesi) durumunda, Kullanıcı’nın karşılaşacağı başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan TTNET sorumlu değildir.
4.22 Kullanıcı’nın Jetfix Uygulamasını hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya hukuk kurallarına aykırı olarak kullanması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan TTNET sorumlu değildir.
4.23 Hukuki yollardan elde edilmeyen veya TTNET tarafından piyasaya sürülmemiş bir Jetfix Uygulamasının kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan TTNET sorumlu değildir.
4.24 Kurulum aşamasında Kullanıcı’ya bildirilen ayarların Kullanıcı tarafından değiştirilmesi veya Jetfix Uygulamasının Kullanıcı tarafından devre dışı bırakılması veya programın yanlış kurulumu nedeniyle meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan TTNET sorumlu değildir.
4.25 Jetfix Uygulamasının kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması veya erişim sağlanamaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kâr yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan, kâr kaybından, yoksun kalınan kârdan/gelirden ve cezai sonuçlardan TTNET, bağlı kuruluşları, iştirakleri, iş ortakları, tedarikçileri ve lisans verenleri sorumlu değildir.
4.26 TTNET, savaş, ayaklanma, grev, doğal afet, internet alt yapısı (servis sağlayıcıların sorumlulukları veya ihmalleri dâhil), teknik sorunlar veya şebeke arızaları, telefon hatları, bilgisayar sistemleri veya yazılım ya da her türlü kanun, düzenleme, iç tüzük, ya da diğer eylem veya mahkeme, devlet veya hükümet temsilciliklerinin iyi çalışmaması da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kendi kontrolü haricinde gerçekleşen her türlü olayın neden olduğu ve Sözleşme’nin hükümlerini uygulamayı erteleyen herhangi bir aksaklıktan sorumlu değildir.
4.27 TTNET, Sözleşme’de açıkça belirtilenler dışında Jetfix Uygulaması ile ilgili hiçbir belirli vaatte bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Jetfix Uygulamasında yer alan içerikler, işlevler, bunların güvenilirliği, kullanılabilirliği ve ihtiyacınızı karşılaması hakkında hiç bir taahhütte bulunulmamaktadır. Bu kapsamda, TTNET, Jetfix Uygulamasında mevcut olan her türlü içerik ve bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya yazılımınızı, verilerinizi ya da cihazınızı değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden arınmış olduğu hususunda hiçbir garanti vermemektedir. 5.Kişisel Verilerin Korunması
TTNET, Kullanıcı’ya ait kişisel verileri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan ve EK-1’de yer alan “TTNET Jetfix Veri Koruma Politikası” açıklamalarında belirtilen kapsam ve koşullarla sınırlı, belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işleyebilecektir. TTNET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, İlgili Mevzuat hükümlerine riayet edeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile birlikte TTNET’in 6698 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat uyarınca yerine getirmesi gereken aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, kişisel verilerinin 6698 Sayılı kanunda ve İlgili Mevzuat’ta yer alan hukuki sebeplerin/düzenlemelerin yanında iş geliştirme, reklam faaliyetleri sürdürme, analitik faaliyetler yürütme, hizmet kalitesi sağlama, Jetfix Uygulaması’nın operasyonelliğini devam ettirme, izinsiz ve hileli kullanımları tespit etme gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere “TTNET Jetfix Veri Koruma Politikası” kapsamında işlenebileceğini kabul etmektedir. “TTNET Jetfix Veri Koruma Politikasında” yer alan amaçlarla ve İlgili Mevzuat’a uygun olarak yurt içinde veya yurt dışına üçüncü kişi veya kuruluşa veya grup şirketine aynı koşullarda aktarabilecektir. Kullanıcı, kişisel bilgilerinin TTNET’in anlaşmalı olduğu yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi veya kuruluşlarda, işbu Sözleşme’de yer alan amaçlarla ve İlgili Mevzuat’a uyumlu olarak saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul eder.

6.Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması
Jetfix Uygulamasına ilişkin bütün içerik, veritabanı, arayüz, tasarım, metin, imge, kodlar ve benzeri tüm bileşenler TTNET’e ait olup, Kullanıcı, mezkur bilgi, içerik ve verileri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Jetfix Uygulaması’na erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Kullanıcı; TTNET’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar ve işlemler yapamaz veya hazırlayamaz.

7.Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın üyeliğini dilediği zaman iptal etmesi veya işbu Sözleşme hükümleri ve/veya İlgili Mevzuat uyarınca TTNET tarafından üyeliğinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde sona erer. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde TTNET’in İlgili Mevzuat’tan ve işbu Sözleşme’den doğan her türlü hakkı saklıdır.

8. Diğer Hükümler
8.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile belirlenen Jetfix Uygulaması kullanımından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez veya kiralayamaz.
8.2. İşbu sözleşme ile TTNET’e tanınan hakların tam ve zamanında kullanılmamış olması TTNET’in söz konusu haktan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.
8.3. Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait veri tabanlarında, sunucularında ve/veya mobil uygulama üzerinde tutulan elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve her türlü elektronik kayıtların muteber olarak bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması veya uygulanmasının imkânsız hale gelmesi, diğer maddelerinin geçerliliğini ve ifasını etkilemeyecektir.

9.Uyuşmazlıkların Çözümü, Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dâhilinde doğan her türlü hukuki ilişkinin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafta İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.Tebligat ve Bildirimler Bu sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak yazışmalarda, TTNET, Kullanıcının başvurusu sırasında bildirdiği elektronik posta ya da sair iletişim adresine bildirimde bulunabilecek; Kullanıcı ise TTNET’in elektronik posta adresine jetfix@turktelekom.com.tr veya Jetfix Uygulaması’nda yer alan başvuru kanalına bildirimde bulunabilecektir. Kullanıcı’nın e-posta veya iletişim adresi değişikliğini güncellemediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya iletişim adresine yapılacak tebligat geçerli sayılır.

11.Yürürlük
Kullanıcı’nın, üyelik kaydı yapması ile üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kayıtsız ve şartsız kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

EK:1 TTNET JETFİX VERİ KORUMA POLİTİKASI

TTNET, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere, İlgili Mevzuat uyarınca size ait kişisel verilerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiş olup kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak her türlü kanuni yükümlülüğe uygun hareket edeceğini kabul eder.

TTNET Jetfix Veri Koruma Politikası, Kişisel Verilerinizin, TTNET tarafından nasıl ve hangi amaçla işlendiğini ve korunduğuna dair bilgi kazanmanız ve mümkün olan en iyi derecede şeffaflığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Gizlilik Politikasının Kapsamı

İşbu Veri Koruma Politikası sadece Jetfix Uygulaması dâhilindeki kişisel verileri kapsamakta olup, TTNET’in kontrolü dışındaki uygulamalar, Üye İşyerleri’ne ait iletişim kanalları, web siteleri ve platformlar aracılığıyla toplanan bilgileri, Üye İşyeri Siteleri’nin, uygulama üzerinden topladığı bilgileri veya kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üye İşyerleri’nin kendi web siteleri ya da sair kanallar yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden TTNET sorumlu değildir.

Tanımlar

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Verileriniz hangi yollarla elde edilmektedir?
Verilerinizi toplamaktaki temel amacımız size güvenli, kesintisiz, verimli ve özelleştirilmiş bir hizmet/servis sağlamaktır. İlgili Mevzuat’ta yer alan hükümler haricinde, TTNET ve TTNET adına hareket eden hizmet sağlayıcılar, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan izin kapsamında ve izin verilen şekilde sizinle ilgili kişisel verileri toplar ve kullanır.
Verilerinizi, aşağıdaki yöntemleri kullanarak toplamaktayız:

>Kullanıcı Tarafından Doğrudan Temin Edilen Veriler: Bu veriler, Kullanıcıların Uygulama’yı kullanmaları öncesinde veya sırasında, Kullanıcıların kendilerinin doğrudan TTNET’e sunmuş oldukları Kişisel Verileri ifade eder. Bu Kişisel Veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından TTNET’e verilen tüm kişisel verileri kapsar.

Uygulamayı Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: TTNET’in sunduğu hizmet sırasında, Uygulama vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır.

Verilerin toplanmasına ilişkin olarak hangi verilerin hangi amaçlarla toplandığına dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Hangi Veriler Toplanmaktadır? TTNET’in topladığı veriler, kullandığı hizmetler ve özelliklere bağlıdır ve işbu başlık altında, TTNET tarafından, sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve KVKK ve İlgili Mevzuat uyarınca Kişisel Veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.

 • Kimlik Doğrulama Bilgileri: Telefon numarası, kullanıcı adı soyadı, e-mail adresi ve iletişim adresi, kullanıcıların üyelik bilgileri, varsa Uygulama için kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları,
 • Demografik Veriler: Kullanıcılar tarafından sağlanmış olması halinde, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, tercih edilen dil, meslek bilgileri.
 • Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Uygulama tarafından gerçekleştirilebilecek memnuniyet anketi ya da benzer anket sonuçları, çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, içerik konusunda bilgi tutulmaksızın hangi tür mesajlar (text, video vb.) gönderildiği, aktif olunan zaman aralıkları, takip edilen servislerin neler olduğu, Uygulama ara yüzüne ilişkin kullanım alışkanlıkları, Uygulama’ya son giriş tarihi ve Uygulama kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler ile Kullanıcılar bakımından varsa diğer servisler nezdinde toplanan ödül programlarına ilişkin analitik veriler,
 • Konum Verileri : Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. Kullanıcının kendi kontrolünde olan cihaz ayarlarına bağlı olarak, GPS verisi ile birlikte yakındaki baz istasyonları ve Wi-Fi etkin noktalarını tanımlayan veriler ve IP adreslerinden çıkarılan konum verileri ile gezinti verileri buna dahildir.
 • Ödeme Verileri: Kullanıcılara ait fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), bu Kullanıcılara gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler ile Uygulama içi hizmet satın alan Kullanıcılara ait fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), bu Kullanıcılara gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler
 • Cihaz Verileri: Cihaz markası, Cihazın işletim sistemi, Telefon kullanım dili, kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi

KVKK’nın ilgili hükümleri uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilecek usul ve esaslara uygun biçimde, geri döndürülemeyecek şekle getirilen Anonim Veriler, söz konusu Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Veri Koruma Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Toplanan Veriler Ne Şekilde Kullanılmaktadır? İşbu Veri Koruma Politikasında ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, KVKK ve İlgili Mevzuat uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir. Yukarıda yer alan veri kategorilerinin hangi amaçla işleneceklerine dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 • Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, şirket içi değerlendirme, promosyon ve fırsat bildirimi, hizmet analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, uygulama üyeliğinin başka cihazlara taşınabilmesi amacıyla işlenmektedir.
 • Tek bir kullanıcının kimliği belirlenemeyecek şekilde, Anonim Veri üzerinden istatiksel değerlendirme yapılması yoluyla, promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, iş geliştirme amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Tek bir kullanıcının kimliği belirlenemeyecek şekilde, Anonim Veri üzerinden istatiksel değerlendirme yapılması yoluyla, İş geliştirme, mevcut servislerin kullanılabilirliği, pazarlama, reklam, profilleme, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, şirket içi değerlendirme, portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi ve hizmet kalitesinin kullanım alışkanlıklarına göre iyileştirilmesi amacıyla işlenmektedir.
 • Kullanıcının kendi kontrolünde olan cihaz ayarlarına bağlı olarak ve Kullanıcının tercih etmesi halinde, Konum temelli servislerin sunulması, konum bazlı fırsat ve kampanyaların sunulması, denetimi ve kontrolü amacıyla işlenmektedir.
 • Uygulamaya giriş yapan kullanıcıların Uygulama için servis satın alan Kullanıcılara ait fatura ve ödeme bilgileri faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol amacıyla işlenir.
 • Uygulamanın üzerinde çalışacağı cihaz ile optimum kullanım deneyimi sağlaması ve kullanılan dil ile uyumlu şekilde çalışmasını temin etmek amacıyla işlenmektedir.
 • İş geliştirme ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kullanım alışkanlıkları ile izinsiz ve hileli kullanımın tespit edilmesi için söz konusu veriler kullanılmaktadır. Bu verilerin işlenmesine yönelik olarak kesinlikle iletişim izlenmesi gibi bir amaç bulunmamaktadır.
 • Kullanıcıların talep etmesi durumunda, Kullanıcıların iletişimlerinin yedeklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Yedekleme verileri kapsamında, Kullanıcıya gelen ve kullanıcı tarafından gönderilen mesajlar sadece kullanıcının talebi durumunda arşivlenecektir. Kullanıcılar, yedekleme özelliğinin kullanmak istediklerinde, yedekleme verilerine erişim sağlayabilecektir.
 • Kullanıcıların, Uygulamayı yükledikleri cihazda kayıtlı olan kontaklarından hangilerinin Uygulamayı kullandığına ilişkin tespit yapılabilmesi için işlenmektedir.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir? Yukarıda detayları verilen Kişisel Veriler, TTNET’nın ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya anlaşmalı olduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede işbu Politika’da yer alan amaçlarla ve KVKK kapsamında kurulmuş olan Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak depolanabilir ve işlenebilir. İşbu Veri Koruma Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilindeişlenecektir.

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır? TTNET, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, İlgili Mevzuat’ta yer alan düzenlemeler ( kişisel verilerin hukuka uygun işleme şartları) saklı kalmak kaydıyla, işbu Veri Koruma Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Buna ek olarak, Kullanıcıların kişisel verileri, yürürlükteki ve ilgili mevzuatlar kapsamında görev ve yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Kullanıcıların, iletişim kurmak amacıyla diğer kullanıcılarla paylaştıkları her türlü iletişim içerik kapsamındaki üçüncü taraflarla gerçekleştirilen paylaşımlar bu maddenin kapsamında değildir. TTNET, Kişisel Verileri yukarıda belirtilen kategoriler dâhilinde işbu Politika’da yer alan amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından ya da yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Haklarınız Aşağıda belirtilen başvuru kanalı vasıtasıyla Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi; TTNET, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Veri Koruma Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Kullanıcı, söz konusu uygulamayı cihazından silerek pasif hale getirecektir. Mevcut bilgileri ise arka tarafta tutulacak ancak kullanılmayacaktır. Buna ek olarak, TTNET, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz; TTNET, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumak için gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurum tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. TTNET, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Veri Koruma Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. TTNET, işbu Veri Koruma Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan riayet etmesi için gerekli önlemleri alır. Ancak Uygulama üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde ve Uygulama’da üçüncü sunulan işlemler sırasında Kullanıcı tarafından verilen bilgiler konusunda, TTNET herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Veri Koruma Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler
TTNET, işbu Veri Koruma Politikası hükümlerini dilediği zaman Uygulama üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. TTNET’nın Veri Koruma Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

İletişim 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi jetfix@turktelekom.com.tr adresine yazılı olarak (Noter kanalı vb. yollarla) iletebilirsiniz.